Kancelaria Notarialna

Notariusz Paweł Cieślik

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Rodzaje czynności notarialnych

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);
 4. sporządza poświadczenia;
 5. doręcza oświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
Czynności notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty, a Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Dokumenty potrzebne do czynności notarialnych

Umowy dotyczące lokali i nieruchomości

Umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku , to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 3. zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w przedmiotowym lokalu,
 4. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
 5. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 6. dane z dowodów osobistych.

Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 1. jeśli jest prowadzona księga wieczysta, to potrzebny jest odpis z księgi wieczystej,
 2. zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje,
 3. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia lub np. dokument przydziału ze Spółdzielni), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 4. zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w przedmiotowym lokalu,
 5. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu bankowego, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
 6. jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
 7. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 8. dane z dowodów osobistych.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 3. wypis z rejestru gruntów, a gdy na tej działce znajduje się jakiś budynek, to także wypis z kartoteki budynków,
  gdy na działce jest budynek mieszkalny, to jest potrzebne zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w tym budynku,
  wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu tej działki,
 4. jeśli zakup jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu, to potrzebne jest oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa,
 5. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 6. dane z dowodów osobistych.

Umowa darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą to bez zaświadczenia), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu S oświadczeniwewa kredytowa,
 3. jeśli któraś ze stron › o) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis upoawiającej rozdzielność,
 4. dane z dowodów osobistych.

Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 1. odpis z księgi wieczystej,
 2. zaświadczenie ze Spółdzielni o tym, komu to prawo do lokalu przysługuje,
 3. dowód nabycia (np. wypis aktu notarialnego – jeśli było to przez umowę darowizny dokonaną po 1.01.2007r. to oprócz tego potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku od darowizny, jeśli przed tą datą, to bez zaświadczenia lub np. dokument przydziału ze Spółdzielni), jeśli podstawą nabycia jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, to oprócz tego postanowienia będzie potrzebne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o kwestii podatku spadkowego,
 4. jeśli przy umowie ma być założona księga wieczysta, to do założenia kw będą potrzebne: wypis z rejestru gruntów co do działki, na której znajduje się budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz zaświadczenie ze Spółdzielni o właściwej treści,
 5. jeśli któraś ze stron (małżeństwo) ma rozdzielność majątkową, to potrzebny jest wypis umowy ustanawiającej rozdzielność,
 6. dane z dowodów osobistych

Umowy majątkowe małżeńskie

Przed zawarciem małżeństwa

potrzebne są jedynie dane z dowodów osobistych.

Po zawarciu małżeństwa

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa,
 2. dane z dowodów osobistych.

Spółki

Umowa spółki

 1. wspólników, nazwę spółki, jej siedzibę, kapitał zakładowy i przedmiot działalności (to są najważniejsze informacje),
 2. dane wspólników z dowodów osobistych.

Protokół zmiany umowy spółki

 1. muszą się stawić wszyscy wspólnicy
 2. aktualny odpis z KRS-u, tekst jednolity umowy spółki, tekst proponowanych zmian
 3. dane jednego wspólnika z dowodu osobistego, który będzie Przewodniczącym Zgromadzenia.

Kontakt

Kancelaria Notarialna Notariusz Paweł Cieślik

Dane kontaktowe

tel. 516 024 204
e-mail: notariuszrubinkowo@gmail.com

Adres

ul. Szosa Lubicka 166F
87-100 Toruń

Kancelaria mieści się obok Restauracji Chińskiej Chang Lin.
Do dyspozycji klientów bezpłatny parking.